Medezeggenschapsraad

MR

De medezeggenschapsraad is een bij wet geregeld inspraakorgaan, waar leerkrachten en ouders gelijk vertegenwoordigd zijn. Iedere school had voorheen een eigen medezeggenschapsraad, de MR. Binnen ons onderwijsteam hebben wij een overkoepelende MR voor de Meerpaal en Tweespan. De onderwijsteam-medezeggenschapsraad (OMR) houdt zich bezig met het beleid van het hele onderwijsteam. Alleen voor schoolspecifieke zaken zullen de MR leden van de eigen school nog bij elkaar komen. De OMR overlegt met de directie van de school over belangrijke zaken als onderwijskundige aangelegenheden, de huisvesting, het vaststellen van de vakanties e.d. In het MR-regelement staat beschreven op welke punten een medezeggenschapsraad adviseringsrecht heeft of instemmingsrecht. In een OMR zitten leerkrachten en ouders, beide in een even groot aantal. De MR en OMR vergaderingen zijn in principe openbaar, alle ouders mogen hierbij aanwezig zijn, maar niet meepraten. Iedere ouder kan zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad.

Leden van de OMR

De oudergeleding bestaat uit:


De personeelsgeleding bestaat uit:


Namens OBS de Meerpaal zitten in de OMR: Kevin Jellema (leerkracht), Ittie Visser (leerkracht) en Rixt Sinnema (ouder).

Bereikbaarheid
Ouders mogen zich vrij voelen om de OMR-leden individueel aan te spreken, dan wel tijdens informatieavonden, op het schoolplein of gewoon per email (klik op de naam).
Wenst u bespreekpunten voor de vergaderingen in te brengen, kunt u deze mailen aan de voorzitter.

agenda

Agenda

Do. 30 september 2021 - 19.00 uur Meerpaal

Do. 18 november 2021 - 19.00 uur Tweespan

Do. 20 januari 2022 - 19.00 uur Meerpaal

Do. 14 april 2022 - 19.00 uur Tweespan

Do. 23 juni 2022 - 19.00 uur Meerpaal

Notulen

2021

gmr

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Daarnaast hebben we een GMR, dit is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor alle Gearhingscholen. De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau. Dus allerhande zaken die álle scholen aangaan. De GMR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid op een groot aantal beleidsonderdelen.

Te denken valt aan:

Instemming op het gebied van: onderwijskundige doelstellingen, maar ook het meerjarenbeleidsplan: beleid ten aanzien van welzijn, gezondheid en veiligheid;
Adviesbevoegdheden met betrekking tot: de hoofdlijnen van het financiële beleid, de verdeling/besteding van de middelen; huisvesting en onderhoud, taakbeleid etc.

Voor meer informatie en de notulen van de GMR klikt u hier.